Moje Publikacje po Doktoracie

SPIS PUBLIKACJI PO DOKTORACIE:

 1. I.                   W czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiej: 
 2. Piotrowski S., 1999: Examination of Contemporary Lake Sediments by Means of Thermal Analysis: The Dąbie Lake Near Szczecin. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 57: 527-540.
 3. Piotrowski S., 2004: Geochemical Characteristic of Bottom Sediments in the Odra River estuary – Roztoka Odrzańska (north-west Poland).  Geological Quaterly, 48 (1): 61-76.
 4. II.                W innym wiodącym czasopiśmie: 
 5. Piotrowski S., 1997a: Zawartości metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemu jeziora Dąbie (NW Polska). Content of heavy metals in selected elements of the Dąbie Lake ecosystem (NW Poland). Przegląd Geologiczny, Nr 6: 619-621.
 6. Piotrowski S., 1997b: Mięczaki jeziora Dąbie. [in:] Wykorzystanie badań malakologicznych w ekologii i ochronie środowiska. XIII Krajowe Seminarium Malakologiczne. Świnoujście: 9-21.
 7. Piotrowski S., 1999a: Ocena zmian wybranych wskaźników metrycznych muszli Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771) pomiędzy biocenozą, nekrocenozą i liptocenozą na przykładzie polimiktycznego jeziora Dąbie (NW Polska). Ewaluation of changes of selected metric features of the Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771) shells between biocenosis, necrocenosis and liptocenosis in the polymictic Dąbie Lake (NW Poland). Przegląd Geologiczny, Nr 3: 241-247.
 8. Piotrowski S., 1999b: Analiza jakościowo-ilościowa mięczaków słodkowodnych z obszaru Roztoki Odrzańskiej i Domiąży (estuarium Odry). Quantitative and qualitative analysis o fresh – water molluscs from the territory of Roztoka Odrzańska and Domiąża (the Odra river estuary). Przegląd Geologiczny, Nr 2: 168-170.
 9. Piotrowski S., 1999c: Heavy metal contents in shells of Lymnaea peregra (O.F. Müll.) and Lymnaea stagnalis (L.) from a fish pond in the area of Kłęby near Nowogard. Quaternary Studies in Poland, Special issue: 281-288.
 10. Piotrowski S. & Stolarczuk A., 1999: Hydrografia i hydrologia jeziora Dąbie. Hydrography and Hydrology of the Dąbie Lake. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 272, Marine Sciences, No 6: 39-55.
 11. Piotrowski S., 2003a: Obecność polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chloroorganicznych (OCP) w osadach dennych ujścia Odry. Presence of polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides in bottom sediments of the Odra River Estuary (NW Poland). Przegląd Geologiczny, 51(10): 835-840.
 12. Piotrowski S., 2003b: Wpływ toksyczności metali ciężkich w osadach dennych estuarium Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego na organizmy bentoniczne. Heavy metal toxicity to benthic organisms in bottom sediments of River Odra Estuary and selected Western Pomeranian lakes. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo, 256: 185-192.
 13. Piotrowski S., 2003c: Heavy metals in water and bottom sediments of the Odra river estuary and selected lakes of west Pomerania (north-west Poland). Limnological Review, 3: 181-188.
 14. Piotrowski S., 2003d: Tendency of changes in malacofauna of Dąbie Lake (Western Pomerania) in years 1954-2000. Limnological Review, 3: 189-196.
 15. Piotrowski S. & Łaba-Mydłowska E., 2003: The Geochemical Profile of Bottom Sediments in the Domiąża (Odra River Estuary, Northwest Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies, XXXII (4): 79-115
 16. 12.  Piotrowski S., 2004: Tafonomia – transport pośmiertny organizmów jako czynnik utrudniający interpretację zapisu zespołów kopalnych. Wszechświat, 105 (4-6): 97-101.
 17. 13.  Piotrowski S., 2006: Zależność koncentracji metali ciężkich i węgla organicznego w muszlach mięczaków słodkowodnych: Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea stagnalis (L.) i Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) od ich wielkości. Correlation of cenctentration of heavy metals and organic carbon in shells freshwater molluscs Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea stagnalis (L.) and Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) with their size. Przegl. Geol., vol. 54, nr 6: 501-508.
 18. 14.  Piotrowski S., 2007: Zawartość metali ciężkich (Cu,Zn,Pb,Co,Cd,Hg) w wybranych elementach ekosystemu estuarium Odry. The contents of heavy metals (Cu,Zn,Pb,Co,Cd,Hg) accumulated in selected components of the Odra River Estuary ecosystem. Przegl. Geol., vol. 55, nr 6: 493-497.  

15.  Piotrowski S., 2009: Stopień akumulacji metali w tkankach miękkich mięczaków ujścia Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego. Gospodarka Wodna, nr 1/2009:  34-38.

16. Piotrowski S., 2009: Przydatność Viviparus viviparus (L.) jako organizmu wskaźnikowego odzwierciedlającego obecność metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemu ujścia Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego. Gospodarka Wodna, nr 4/2009:  163-170.

17. Piotrowski S., 2010: Przydatność Anodonta anatina (L.) jako organizmu wskaźnikowego odzwierciedlającego poziomy metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Hg) w wodzie i osadach dennych. Inżynieria i Ochrona Środowiska: T. 13, Nr 4: 259-277.

18. Piotrowski S., 2012 [w druku]: Współczynniki biokoncentracji (bcf) metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w  mięczakach słodkowodnych z estuarium Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego.  The bioconcentration factor (bcf) of heavy metals (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) in freshwater molluscs from the odra river estuary and the selected lakes of western pomerania. Ochrona Środowiska. 

19. Piotrowski S., 2015: Zastosowanie mięczaków slodkowodnych jako wskaźników zanieczyszczenia srodowiska wodnego metalami ciężkimi (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg). Inżynieria i Ochrona Środowiska: T. 18, Nr 4: 513-524.

 1. III.             W pozostałych czasopismach krajowych: 

1.   Piotrowski S., 1997a: Działalność Wojewody Szczecińskiego w kreowaniu regionalnej polityki ochrony środowiska. Przegląd Samorządowy, dodatek specjalny do Nr 5: 23-24.

2.   Piotrowski S., 1997b: Współpraca w zakresie ochrony środowiska pomiędzy województwem szczecińskim a krajami związkowymi RFN. [in:] Raport o stanie środowiska w województwie szczecińskim w latach 1995-1996. Biblioteka monitoringu środowiska. Szczecin: 188-189.

3.   Piotrowski S., 1997c: Edukacja ekologiczna w szkołach wyższych Szczecina. [in:] Raport o stanie środowiska w województwie szczecińskim w latach 1995-1996. Biblioteka monitoringu środowiska. Szczecin: 186-187.

4.   Piotrowski S., 2003: Osady Odry pod lupą. Eko i My, 10(99): 18.

 1. 5.      Piotrowski S., 2003: Katolicka enklawa. Sudety, 4 (37): 28-29.

 

 1. IV.              Referaty i komunikaty publikowane w materiałach konferencyjnych:
 2. Borówka R.K. & Piotrowski S., 2003a: Wykorzystanie muszli Dreissena polymorpha do określania warunków geochemicznych środowisk kopalnych. [In:] IV Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Poznań 13-14 października 2003: 63-66.
 3. Borówka R.K. & Piotrowski S., 2003b: Wykorzystanie muszli współczesnej Dreissena polymorpha do określania warunków geochemicznych środowisk kopalnych. [In:] Lessy i Paleolit Nadniestrza Halickiego, Sokil, Ukraina 15-19 września 2003:8-9.
 4. Landsberg-Uczciwek M. & Piotrowski S., 1996: Hauptrichtlinien der regionalen Umweltschutzpolitik der Wojewodschaft Szczecin bis zum Jahr 2010 – Die ökologische Politik der Region. [in:] Unternehmkonferenz, 25-27 November 1996: Berlin als Partner polnischer und russischer Regionen im Umweltmanagement. Berlin: 87-95.
 5. Piotrowski S., 1996a: Jezioro Dąbie – aktualny stan środowiska i jego dalsza ewolucja. Materiały Sympozjum – Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania antropopresji późnego glacjału i holocenu. Sosnowiec:
 6. Piotrowski S., 1996b: Heavy metals in selected elements of the Lake Dąbie. Biol. Bull. Poznań, 33 (Suppl.): 49.
 7. Piotrowski S., 1996c: Mięczaki jeziora Dąbie. [in:] Materiały XII Krajowego Seminarium Malakologicznego. Łódź:
 8. Piotrowski S., 1996d: Schwerpunkte der regionalen Umweltverwaltung für die Jahre 1996/97. Projekte in der Wojewodschaft Szczecin. Abstract [in:] Unternehmkonferenz, 25-27 November 1996: Berlin als Partner polnischer und russischer Regionen im Umweltmanagement. Berlin:
 9. Piotrowski S., 1997a: Stan środowiska przyrodniczego województwa szczecińskiego oraz główne założenia regionalnej polityki ochrony środowiska i ekologii do roku 2010. [in:] Zarządzanie prośrodowiskowe. Materiały Seminarium. Szczecin: 15-20.
 10. Piotrowski S., 1997b: Ochrona środowiska i polityka ekologiczna w województwie szczecińskim. [in:] Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej – Ekologia w budownictwie. Szczecin: 35-43.
 11. Piotrowski S., 1999a: Rozwój Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1994-1999. [in:] LXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Szczecin: 281-283.
 12. Piotrowski S., 1999b: Zastosowanie analizy termicznej (DTA, TG, DTG) w badaniach współczesnych osadów jeziornych. [in:] LXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Szczecin: 283-284.
 13. Piotrowski S., 1999c: Zastosowanie analizy termicznej (DTA, TG, DTG) w badaniach muszli mięczaków słodkowodnych. [in:] LXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Szczecin: 284-286.
 14. Piotrowski S., 1999d: Model transportu pośmiertnego szczątków organicznych w estuarium Odry na przykładzie muszli mięczaków. [in:] LXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Szczecin: 292-293.
 15. Piotrowski S., 1999e: Zastosowanie analizy termicznej (DTA, TG, DTG) w badaniach współczesnych muszli mięczaków słodkowodnych. [in:] XV Krajowe Seminarium Malakologiczne. Łódź: 46-48.
 16. Piotrowski S., 1999f: Application of thermal analysis (DTA, TG, DTG) in studies on recent shells of freshwater molluscs. Folia Malacologica, 7(4): 269.
 17. Piotrowski S., 2000a: Relationship between heavy metal/organic carbon ratio and shell based on example of selected freshwater mollusc species in Poland. [in:] III Conference on Trace Metals. Efects on Organisms and Environment. Sopot: 37-38.
 18. Piotrowski S., 2000b: Accumulation of heavy metals (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) in fresh water molluscs shells compared to their concentrations in water and bottom sediments using the example of Roztoka Odrzańska (The Odra River Estuary). in:] III Conference on Trace Metals. Efects on Organisms and Environment. Sopot: 39-41.
 19. Piotrowski S., 2000c: Wielkość muszli mięczaków a stężenia wybranych metali ciężkich i węgla organicznego. [in:] XVI Krajowe Seminarium Malakologiczne. Hel: 51-55.
 20. Piotrowski S., 2000d: Mięczaki estuarium Odry – wyniki dotychczasowych badań. [in:] XVI Krajowe Seminarium Malakologiczne. Hel: 48-51.
 21. Piotrowski S., 2000e: Koncentracje wybranych metali ciężkich i węgla organicznego w muszlach i tkankach miękkich Dreissena polymorpha i Viviparus viviparus z Roztoki Odrzańskiej (estuarium Odry). [in:]  XVI Krajowe Seminarium Malakologiczne. Hel: 46-47.
 22. Piotrowski S., 2000f: Concentration of selected heavy metals and organic carbon in Dreissena polymorpha and Viviparus viviparus from the Odra River Estuary. Folia Malacologica, Vol. 8(4): 293. Seminar report.
 23. Piotrowski S., 2000g: Molluscs of the Odra River Estuary. Folia Malacologica, Vol. 8(4): 293. Seminar report.
 24. Piotrowski S., 2000h: Mollusc shell size and concentration of selected heavy metals and organic carbon. Folia Malacologica, Vol. 8(4): 293-294. Seminar report.
 25. Piotrowski S., 2003a: Zróżnicowanie akumulacji metali ciężkich w osadach dennych estuarium Odry. [In:] II Ogólnopolskie Sympozjum na temat: Dynamika Zmian Środowiska Geograficznego pod wpływem antropopresji, Kraków-Sanok, 25-27 września 2003.
 26. Piotrowski S., 2003b: Zasoby metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemów Jeziora Dąbie, Domiąży i Roztoki Odrzańskiej. [In:] II Ogólnopolskie Sympozjum na temat: Dynamika Zmian Środowiska Geograficznego pod wpływem antropopresji, Kraków-Sanok, 25-27 września 2003.
 27. Piotrowski S., 2003c: Stan czystości estuarium Odry na podstawie analizy malakologicznej. [In:] IV Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Poznań 13-14 października 2003: 66-71.
 28. Piotrowski S., 2003d: Ocena przydatności wybranych gatunków mięczaków słodkowodnych jako organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia środowiska wodnego metalami ciężkimi: Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg. [In:] IV Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Poznań 13-14 października 2003: 59-63.
 29. Piotrowski S., 2003e: Tendencje zmian malakofauny jeziora Dąbie (Pomorze Zachodnie) w latach 1954-2000. [in:] VII. Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna nt. Naturalne i antropogeniczne zmiany jezior. „Jodłowy Dwór” pod Świętym Krzyżem, 9-11 października 2003: 29.
 30. Piotrowski S., 2003f: Metale ciężkie w wodzie i osadach dennych estuarium Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego (NW Polska). [in:] VII. Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna nt. Naturalne i antropogeniczne zmiany jezior. „Jodłowy Dwór” pod Świętym Krzyżem, 9-11 października 2003: 29-30.
 31. Piotrowski S., 2004: Use of fresh water molluscs as indicators of water environment contamination with heavy metals (Cu,Zn,Pb,Co,Cd,Hg). [in:] Valorisation of the environment in the areas exposed to long term industrial and mining activites, 2-4 June 2004, Wisła-Ustroń, Poland: 24.
 32. Piotrowski S. & Kędzierska M., 2004: Analiza mięczaków słodkowodnych z jeziora Miedwie. [in:] XIX Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Wrocław 16-18.09.2004: 82-84.
 33. Piotrowski S., Łaba E., Rysiewicz J., 1996a: Chemical composition of the Lymnaea stagnalis and Lymnaea peregra shells from a ish pond in the Kłęby Region near Nowogard. Biol. Bull. Poznań, 33 (Suppl.): 49 – 50.
 34. Piotrowski S., Łaba E., Rysiewicz J., 1996b: Geochemia muszli Lymnaea stagnalis and Lymnaea peregra ze stawu rybnego okolic Kłębów. [in:] Materiały XII Krajowego Seminarium Malakologicznego. Łódź:
 35. 34.  Piotrowski S., Mydłowska E., Rysiewicz J. & Wochna S., 2003: Rozmieszczenie metali ciężkich w osadach dennych Roztoki Odrzańskiej. [In:] I Polickie Forum Gospodarcze Automatyka w Ochronie Środowiska, Police 5 czerwca 2003: 66-67.
 36. Piotrowski S. & Mydłowska E., 2004: Model transportu pośmiertnego muszli mięczaków w Zalewie Szczecińskim – oszacowanie reprezentatywności zapisu paleontologicznego biocenozy. [in:] XIX Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Wrocław 16-18.09.2004: 48-51.
 37. Piotrowski S. & Olbert T., 2004: Akumulacja muszli Mytilus edulis na plażach południowej Skanii – Szwecja. [in:] XIX Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Wrocław 16-18.09.2004: 84-87.
 38. Piotrowski S. & Wiertlewska A., 1999a: Wyniki dotychczasowych badań nad koncentracjami metali ciężkich (Cu, Pb, Zn, Co, Cd, Hg) w muszlach mięczaków słodkowodnych z estuarium Odry. [in:] LXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Szczecin: 287-292.
 39. Piotrowski S. & Wiertlewska A., 1999b: Koncentracje metali ciężkich (Cu, Pb, Zn, Co, Cd, Hg) w muszlach mięczaków słodkowodnych z Roztoki Odrzańskiej. [in:] XV Krajowe Seminarium Malakologiczne. Łódź: 49-50.
 40. Piotrowski S. & Wiertlewska A., 1999c: Wyniki dotychczasowych badań nad koncentracjami metali ciężkich (Cu, Pb, Zn, Co, Cd, Hg) w muszlach mięczaków słodkowodnych z estuarium Odry. [in:] XV Krajowe Seminarium Malakologiczne. Łódź:
 41. Piotrowski S. & Wiertlewska A., 1999d: Heavy metals in shells of freshwater molluscs from Roztoka Odrzańska (NW Poland). Folia Malacologica, 7(4): 269-270.
 42. Piotrowski S. & Wiertlewska A., 1999e: Heavy metals in shells of freshwater molluscs from the Odra Estuary. Folia Malacologica, 7(4): 270.
 43. Piotrowski S. & Wochna S., 2003a: Rozkład metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w osadach dennych Roztoki Odrzańskiej. [In:] II Ogólnopolskie Sympozjum na temat: Dynamika Zmian Środowiska Geograficznego pod wpływem antropopresji, Kraków-Sanok, 25-27 września 2003.
 44. Piotrowski S. & Wochna S., 2003b: Rozmieszczenie i stopień zanieczyszczenia metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w powierzchniowych osadach Roztoki Odrzańskiej. [In:] Lessy i Paleolit Nadniestrza Halickiego, Sokil, Ukraina 15-19 września 2003:23-24.
 45. 44.  Piotrowski S., Wochna S., Arent M., Lis P., Nowak A., 2003: Badania malakologiczne Zalewu Szczecińskiego. [In:] I Polickie Forum Gospodarcze Automatyka w Ochronie Środowiska, Police 5 czerwca 2003: 64-65.
 46. Soroka M. & Piotrowski S., 1999: Analiza cech metrycznych muszli Anodonta sp. z podgrzanych akwenów koło Konina. [in:] XV Krajowe Seminarium Malakologiczne. Łódź: 61-65.

 

 1. V.                 Artykuły popularyzatorskie:

 

V.A. Konsultacje naukowe filmów:

 

 • Rok 1999:

ü  Didavision. Telewizyjna Encyklopedia Multimedialna:

 1. Trzęsienia ziemi.
 2. Woda.
 3. Ropa naftowa.
 4. Zanieczyszczenie atmosfery.
 5. Co to jest morze?
 6. Zanieczyszczenie środowiska.
 7. Co to są lodowce?
 8. Co to są wulkany?
 9. Planeta Ziemia.
 10. Życie w strefie tropikalnej.

ü  Anima:

 1. Jeleń.
 2. Żółw.
 3. Bóbr.

ü  Drogi wodne:

 1. Odc. 2. Orinoko.
 2. Odc. 3. Loara.
 3. Odc. 4.
 4. Odc. 5.
 5. Odc. 6. Wielki Kanał Chiński.
 6. Odc. 8. Usumacinta
 7. Odc. 10. Pojezierze Meklemburskie.
 8. Odc. 11. Mekong.
 9. Odc. 12. Kanał Kaledoński.
 10. Odc. 14. Brahmaputra.
 11. Odc. 15. Rio San Juan.
 12. Odc. 16. Sambesi.

ü  26. Szlakiem odkrywców. Odc. 9.

ü  27. Australia – kraj kontrastów.

ü  28. Zdumiewające wyścigi. Odc. 5. Za islandzkimi lodowcami.

ü  Explores. Wielcy odkrywcy:

29. Roald Amundsen.

30. Charles Montagu Doughty.

31. Henry Morton Stanley.

32. Mary Kingsley

33. Jedediah Smith.

 • Rok 2000:

34. Alexander Humboldt.

35. Kapitan James Cook.

36. Francisco Pizarro.

37. Krzysztof Kolumb.

ü  38. Wiedza 2000. Odc. 1. Zmieniająca się planeta

 

 

 

V.B. Inne artykuły:

 

 1. Piotrowski S., 1999: Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1994-1999. Przegląd Geologiczny, Nr 9: 774 i 784.
 2. Piotrowski S., 2003: Złote wczasy. Przegląd Uniwersytecki US, Nr 4-6.
 3. Piotrowski S., 2003: Ukraińsko-polskie seminarium. Przegląd Uniwersytecki US, Nr 7-9.
 4. 4.      Piotrowski S., 2003: Szubienica do wzięcia. Przegląd Uniwersytecki. Uniwersytet Szczeciński. 4-6: 50-51.
 5. Piotrowski S., 2003: Szubienica do wzięcia. Sudety, 6 (39): 9.

 

 1. VI.              Udział w realizacji projektów badawczych:

 

Wykorzystanie mięczaków jako wskaźników zanieczyszczenia środowiska wodnego metalami ciężkimi. Grant KBN Nr 6 PO4F 049 17 – kierownik i główny wykonawca. Termin realizacji: 1999-2000 r. [rozliczony – XII.2002].

Możliwości zastosowania mięczaków słodkowodnych jako organizmów wskaźnikowych. Etap: Bioindykacja jako przeciwdziałanie zagrożeniu skażenia metalami ciężkimi środowiska wodnego ujścia Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego. Dofinansowanie badań przez WFOSiGW w Szczecinie – rok 2002.

 

 1. VII.           Prace naukowo-badawcze niepublikowane:

 

 1. Piotrowski S., 1996a: (kierownik opracowania, współautor): Testy laboratoryjne próbek gleby dla projektu „Studium modernizacji toru wodnego Szczecin – Świnoujście”. Soil Samples’ Laboratory Tests for the Project „Szczecin – Świnoujście Fairway Modernization Study”. Szczecin. [zleceniodawca: Rotterdam Maritime Group, Holandia]. Część I i II.
 2. Piotrowski S., 1996b: Analiza chemiczna próbek materiału roślinnego. Szczecin. [zleceniodawca: AR w Szczecinie].
 3. Piotrowski S., 1998: Analiza ilościowo-jakościowa mięczaków z obszaru Roztoki Odrzańskiej i Domiąży. Szczecin. [zleceniodawca: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie]. Praca opublikowana w Przeglądzie Geologicznym, Nr 2: 168-170.
 4. Piotrowski S., 1999a: (współautor): Operat Sozologiczny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Szczecin. [zleceniodawca: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie].
 5. Piotrowski S., 1999b: (współautor): Operat Sozologiczny Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. Szczecin. [zleceniodawca: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie].
 6. Piotrowski S., 1999c: (współautor): Operat Sozologiczny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Szczecin. [zleceniodawca: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie].
 7. Piotrowski S., 2000a: Opinia w sprawie odkładania i składowania na polu refulacyjnym „Mańków” urobku z prac pogłębiarskich prowadzonych w latach 1998 i 1999 na torze wodnym Szczecin – Świnoujście. Szczecin. [zleceniodawca: Urząd Gminy w Stepnicy].
 8. Piotrowski S., 2000b: (kierownik opracowania, współautor): Inwentaryzacja w gminie Myślibórz w zakresie przyrody nieożywionej i krajobrazu. Szczecin. [zleceniodawca: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie].
 9. Piotrowski S., 2000c: Weryfikacja pomników przyrody nieożywionej w powiecie drawskim, choszczeńskim oraz myśliborskim. Szczecin. [zleceniodawca: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie].
 10. Piotrowski S., 2001a: (kierownik opracowania, współautor): Inwentaryzacja w gminie Recz w zakresie przyrody nieożywionej i krajobrazu. Szczecin. [zleceniodawca: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie].
 11. Piotrowski S., 2001b: (kierownik opracowania, współautor): Inwentaryzacja w gminie Białogard w zakresie przyrody nieożywionej i krajobrazu. Szczecin. [zleceniodawca: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie].

Dodaj komentarz